Momenteel 172 gasten en geen leden online

Vind je wiskunde leuk?

Solden Januari 2019

PRIVACY POLICY

Algemeen

Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle pagina’s die onder het domein algemath.be vallen. Als niet-geregistreerde bezoeker of als lid van deze website ga je akkoord met de onderstaande bepalingen en voorwaarden, hetzij door de site te bezoeken, hetzij door de site te gebruiken, hetzij door jezelf te registreren als lid. Algemath.be behoudt zich het recht om onderstaande voorwaarden en bepalingen ten allen tijde te wijzigen of te updaten.

Deze website heeft geen commerciële doeleinden en registratie is bijgevolg volledig gratis.

Registratie - persoonlijke gegevens - privacy

Indien je besluit om je te registreren, volstaat het om slechts enkele gegevens in te vullen. Op het registratieformulier staat duidelijk aangegeven welke gegevens verplicht zijn én welke gegevens zichtbaar zullen zijn voor anderen. Je adres wordt sowieso nooit getoond aan derden en wordt ook nooit gebruikt voor andere doeleinden dan de website, conform de privacywet. Het invullen van je straatnaam, nummer en gemeente is niet verplicht. Er wordt wel gevraagd om in te vullen in welke provincie je woont. Deze informatie wordt enkel gebruikt voor de statistieken van de website.

Na verzending van het registratieformulier zal er een bevestiging gevraagd worden via e-mail. Dit wordt gedaan om spam tegen te gaan en om zeker te zijn dat het opgegeven e-mailadres wel correct is.

Na bevestiging zal er een controle uitgevoerd worden om te zien dat er niet ingegaan wordt tegen de vooropgestelde regels. Indien dit toch het geval is, wordt de registratie ongeldig verklaard en zal er niet ingelogd kunnen worden. Bij goedkeuring krijgt de gebruiker een extra e-mail toegestuurd met de nodige informatie.

Wat de privcay betreft, wordt het ‘Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ strikt nageleefd.

Registratie

Door een account aan te maken, verklaar je dat de geleverde persoonlijke gegevens correct, volledig én nauwkeurig zijn. Verder beschik je over de wettelijke handelingsbekwaamheid om een overeenkomst zoals deze af te sluiten.

Opgelet: Je kan je alleen registreren op de website als je over voldoende onderscheidingsvermogen beschikt of, indien dit niet het geval is, toestemming hebt van de ouders of een wettelijke vertegenwoordiger. Door het lezen van dit document, verklaar je dan ook hiermee akkoord te gaan.

Algemath.be kan op elk ogenblik en zonder waarschuwing de dienst stopzetten, het lidmaatschap blokkeren of het lidmaatschap verwijderen. Alle leden dragen zelf verantwoording voor de gevolgen van het gebruik van deze site.

 

In geval van conflict met een of meerdere andere leden of met derden, zal je algemath.be vrijwaren van alle aanspraken en schadevergoedingen, actuele en toekomstige, van om het even welke aard ook, voorzienbare en onvoorziene, bekende en onbekende, gekende en ongekende, die voortvloeien uit of in verband staan met het conflict.

Door jou publiek gemaakte gegevens mogen geen inbreuk inhouden op auteurs-, octrooi- of merkenrechten, handelsgeheimen of andere eigendoms-, intellectuele-, privacy-, persoonlijkheids- of publiciteitsrechten van een derde partij. Publiek gemaakte gegevens mogen dan ook niet bedrieglijk, bedreigend, eerrovend, lasterlijk of kwellend zijn en vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf!

Niet-persoonlijke gegevens

Om een controle uit te oefenen wordt het IP opgeslagen van bezoekers die berichten posten op het forum, Dit adres wordt bijgehouden om, in geval van inbreuken, de provider van de betreffende persoon en/of de gemachtigde instanties te contacteren.

Cookies

Tijdens het bezoek aan de website kunnen cookies op uw harde schijf worden opgeslagen. In die cookies wordt geen vertrouwelijke informatie opgeslagen, maar enkel uw gebruikersnaam en uw wachtwoord.

Aansprakelijkheid

De webmaster en/of andere leden van het webteam van algemath.be kunnen NOOIT aansprakelijk gesteld worden voor de inbreng van derden aan de website, dus ook niet op het forum. De webmaster en/of andere leden van het webteam distantiëren zich van publicaties op het forum, maar zullen wel tijdig ingrijpen indien nodig! Met ingrijpen bedoelen we het bannen van leden én het inlichten van de bevoegde instanties indien nodig.

Alle rechten zijn steeds voorbehouden, tenzij in geval van uitdrukkelijke afstand. Algemath.be wijst alle verantwoordelijkheid af en beperkt haar aansprakelijkheid tot het wettelijke minimum voor wat betreft de inhoud of de aard van de publicaties of de schade die er uit zou kunnen voortvloeien.

Algemath.be kan niet waarborgen dat de site ononderbroken of foutloos zal functioneren en geeft geen waarborgen met betrekking tot de resultaten die zouden kunnen bekomen worden bij het gebruik van deze website, noch de juistheid of de betrouwbaarheid van de informatie die er verkregen wordt. Alle informatie wordt bijzonder goed gecontroleerd, maar houd er rekening mee dat missen menselijk is!

Algemath.be legt geen verklaringen af of geeft geen enkele waarborg, duidelijk of impliciet, in verband met het functioneren van de site, de informatie, de inhoud, de materialen of de producten die in deze site worden voorgesteld. In zoverre de wet dit toestaat, wijst Algemath.be elke waarborg af, duidelijk of impliciet, omvattend maar niet beperkt tot impliciete waarborgen van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. 

Algemath.be zal niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van zijn website, omvattend maar niet beperkt tot rechtstreekse, resulterende of onrechtstreekse schade.

Als gebruiker aanvaard je ontegensprekelijk de volle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van je eigen publicaties en/of je eigen profielpagina.

De (externe) links naar andere websites, inclusief banners en tekstlinks, vallen onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de bestemmeling van de links. Algemath.be is dus niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gevolgde link.

Toegang

Het gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden valt onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de gebruiker, die zich ertoe verbindt het geheime en vertrouwelijke karakter ervan te bewaren.

Maatregelen

Personen die zich schuldig maken aan racisme, uitingen van en aanzettingen tot geweld op het forum zullen uitgesloten worden. Bovendien zullen de provider van de gebruiker en/of de bevoegde instanties ingelicht worden.

COPYRIGHT

Copyright © 2011-2012 algemath.be. Alle rechten voorbehouden.

Al het materiaal op deze website werd zelf aangemaakt, tenzij anders vermeld. Dit betekent dat alle informatie op deze website (teksten, afbeeldingen, e.d.) onder copyright staat van algemath.be tenzij anders vermeld.

Niets van deze site mag overgenomen en/of openbaar gemaakt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster. Gelet op het educatieve doel van de website zal deze toestemming in de praktijk meestal wel gegeven worden.

Bij toestemming moet men wel rekening houden met onderstaande voorwaarden:

  • Bij elke overgenomen informatie moet duidelijk als bron vermeld worden:
    Algemath.be – educatieve website voor het wiskundeonderwijs – http://www.algemath.be
  • Bij publicatie op het Internet dient een link te worden gelegd naar deze website (http://www.algemath.be)
  • De overgenomen informatie mag vanzelfsprekend niet onder de eigen copyright geplaatst worden.